Veileder og noen relevante sponsorregler

Her finner du informasjon om lover og regler for hva en sponsorvignett kan inneholde

Hva kan en sponsorvignett inneholde?

  • En sponsorvignett kan inneholde firmanavn og firmalogo eller produktnavn og produktlogo og kan enten være statisk eller animert.
  • Materiell og elementer som er brukt eller brukes i reklame kan ikke benyttes i sponsoridentifiseringen. Dette forbudet gjelder uavhengig av om reklamen har blitt formidlet via fjernsyn, radio, internett, på plakater eller på trykk.
  • Grunntanken bak reguleringen av kravene til utforming av sponsoridentifikasjon er at det skal være et klart skille mellom reklame og sponsing. En sponsorvignett skal derfor være nøytral og kan ikke fremheve egenskaper ved produkt/tjeneste eller oppfordre til kjøp.
  • Tema i vignett kan ta utgangspunkt i sponset program.
  • Det er tillatt å vise selve produktet/tjenesten slik de fremstår i virkeligheten – med unntak av tilleggsinformasjon som er lagt til med formål om å omgå regelverket, tilpasse en sponsorvignett, eller tilleggsinformasjon om konkurranser, tredjepart eller kampanjer. For eksempel: «let og finn en gullmynt til jul», «bruk og besøk dyreparken til sommeren» eller «Ta det beste påskebildet og vinn ….», «kjøp 3 betal for 2», «ny pris – nå kun kr. 299,-» osv…..».
  • Payoff/Slogan er ikke tillatt verken i bilde eller på voice-over.
  • Bakgrunnslyd/musikk er tillatt, men ikke lydlogo/jingle (lydnivået vil muligens senkes pga. voicen da det er viktig at denne kommer tydelig frem).
  • På voice-over er det tillatt å si firmanavn/produktnavn og eventuelt en nøytral beskrivelse av bransjetilhørighet/produktgruppe. Eksempel på produktgruppe kan være: suppe, rengjøringsmidler, bakesjokolade etc. Informasjon utover dette vil regnes som ulovlig tilleggsinformasjon.
  • En sponsorvignett vises med 3 sekunder og 18 frames før og etter alle program. Dersom man ønsker å vise flere ulike sponsorvignetter, må rullering på disse avtales nærmere.
  • Reglene for visning av logo og voice reguleres av Kringkastingsloven og Kringkastingsforskriften.

Veileder for sponsing i kringkasting og bestillingstjenester

Medietilsynets veileder for sponsing i kringkasting og bestillingstjenester.

Et lite utdrag fra loven og forskriften:

§ 3-4. Sponsing i kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester

Dersom et program er sponset, skal det opplyses om dette på en tydelig måte ved inn- og/eller utannonseringen av programmet. Opplysninger om sponsor kan gis i form av sponsors navn, varemerke, logo, produkt eller tjeneste.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-12-04-127#KAPITTEL_3

§ 3-10. Sponsing av programmer i kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester – identifisering

Dersom et program er sponset, skal det opplyses om dette ved inn- og/eller utannonseringen av programmet. Sponsor kan ikke identifiseres i program eller i programtrailere. Ved avbrudd i program kan sponsor identifiseres ved begynnelse og slutt av den enkelte programdel.

Sponsoridentifiseringen kan ikke inneholde slagord, utsagn, bilder, lyd eller annen form for tilleggsinformasjon som kan knyttes til sponsors navn, varemerke, logo, produkt eller tjeneste. Slagord, utsagn eller liknende kan ikke benyttes selv om disse elementene er en del av sponsors navn, varemerke, virksomhet, logo, produkt eller tjeneste. Det kan ikke benyttes elementer fra sponsors reklamekampanjer i identifiseringen. Det kan heller ikke benyttes varemerke, logo, reklamefigurer og liknende som brukes i markedsføring av produkt eller tjenester det etter norsk regelverk er forbudt å reklamere for.

Sponsoridentifiseringen kan likevel inneholde stillbilde eller bevegelige bilder av sponsors produkt eller tjeneste i tillegg til navnet på sponsors produkt eller tjeneste forutsatt at formålet med identifiseringen er å informere seeren om sponsingen.

Identifisering av den enkelte sponsor kan totalt vare i inntil 10 sekunder. Dersom et program har tre eller flere sponsorer, kan sponsoridentifiseringen totalt utgjøre 30 sekunder.

Medietilsynet kan i forskrift fastsette en beløpsgrense for når et program skal identifiseres som sponset.

Kringkastingsforskriften: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1997-02-28-153#KAPITTEL_3

 

Premievignetter:

Regler for premievignetter reguleres av Kringkastingsloven

§ 3-5. Premier i lyd- eller bildeprogrammer i kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester
I program der det forekommer premier får §§ 3-3 og 3-4 tredje ledd ikke anvendelse for premiepresentasjonen så lenge denne ikke er mer omfattende enn den informasjonen som med rimelighet er nødvendig for å orientere publikum om premien. Presentasjonen må ikke omfatte opplysninger om giveren eller andre av giverens produkter. Muntlig opplysning om hvem som er giver, er likevel tillatt. Det skal særlig vises varsomhet ved presentasjon av premier i barneprogram.